Alhamdulillahirobbil ‘alami puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rohmat, barokah dan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa...